Chọn đối tượng nhắn tin hàng loạt bằng cách tải tệp có số điện thoại

Chọn đối tượng nhắn tin hàng loạt bằng cách tải tệp có số điện thoại

Trong tính năng lọc đối tượng ở Nhắn tin hàng loạt, hệ thống NovaonX Chatbot cho phép bạn tải lên một tệp số điện thoại để gửi tin nhắn hàng loạt cho những khách hàng trong tệp đó. Lưu ý: … Continued