Gắn thẻ hội thoại, thẻ khách hàng và kịch bản chăm sóc cho một khách hàng cụ thể

Gắn thẻ hội thoại, thẻ khách hàng và kịch bản chăm sóc cho một khách hàng cụ thể

Tính năng này cho phép bạn có thể gắn thẻ hội thoại, thẻ khách hàng và kịch bản chăm sóc riêng cho từng khách hàng ngay tại cuộc hội với họ. (1) Gắn thẻ hội thoại: Bạn chọn một trong … Continued