Thêm các phần tử mới như Google Maps, livechat… bằng mã HTML

Thêm các phần tử mới như Google Maps, livechat… bằng mã HTML

Bạn có thể tùy chỉnh mã HTML của livechat (facebook  messenger, subiz đang phổ biến), Google maps, slideshow, video 360 bằng cách click vào Công cụ, chọn mã HTML, một ô customize HTML sẽ hiện ra để bạn có thể dán … Continued