Thêm một Pop-up cho Landingpage của bạn

Thêm một Pop-up cho Landingpage của bạn

Hiện tại NovaonX Landingpage cho phép thêm pop-up khi vào trang và thoát trang, thêm pop-up ở  nút CTA với thao tác click vào Pop-up trên thanh Header. Thực hiện theo những thao tác sau: Bước 1: Chọn đoạn mẫu … Continued