Chế độ gộp trang

Chế độ gộp trang

Tính năng này cho phép gộp hai (2) hay nhiều fanpage với nhau trên một trên một màn hình mà không làm thay đổi tương tác giữa khách hàng và bạn. Giúp bạn dễ dàng quản lý khi có nhiều … Continued
Thiết lập cấu hình thẻ

Thiết lập cấu hình thẻ

Thêm thẻ khách hàng mới:  Bạn bấm nút “Thêm thẻ khách hàng” Sửa/Xóa thẻ Khách hàng: Bạn trỏ chuột vào thẻ đã tạo để chỉnh sửa và xóa thẻ hiện có Thẻ khách hàng: Bạn có thể thêm mới các … Continued
Thiết lập câu trả lời nhanh

Thiết lập câu trả lời nhanh

[1] Tạo mới câu trả lời nhanh: Bạn vào phần Cài đặt > Câu trả lời nhanh > Thêm câu trả lời nhanh. Màn hình thiết lập câu trả lời nhanh sẽ xuất hiện như sau: Tại đây, bạn cần … Continued