Tính năng này cho phép bạn có thể gắn thẻ hội thoại, thẻ khách hàng và kịch bản chăm sóc riêng cho từng khách hàng ngay tại cuộc hội với họ. (1) Gắn thẻ hội thoại: Bạn chọn một trong các thẻ hội thoại có sẵn tại giao diện cuộc hội thoại hoặc thêm thẻ hội thoại bằng cách chọn nút “Thêm mới” để tạo thẻ hội thoại mới Ngoài ra, bạn có thẻ thêm thẻ hội thoại mới khi chọn mục Cài đặt > Cầu hình thẻ > Thẻ hội thoại > Thêm thẻ (2) Gắn thẻ khách hàng: Để gắn thẻ khách hàng, bạn chọn dấu “+” tương ứng với mục “Thẻ khách hàng” > Chọn tiếp thẻ khách hàng cần gắn cho khách hàng đó Bạn có thể tạo thêm thẻ khách hàng bằng cách truy cập vào phần Cài đặt > Cấu hình thẻ > Thêm thẻ khách hàng (3) Gắn kịch bản chăm sóc: Chọn dấu “+” tương ứng với mục “Kịch bản chăm sóc” > Chọn kịch bản chăm sóc cần gắn cho khách hàng đó Để tạo kịch bản chăm sóc, bạn vào phần Kịch bản chăm sóc > Tạo kịch bản mới > Thiết lập nội dung > Xuất bản

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng 2 tính năng Tự động trả lời bình luận và Tự động inbox khách hàng để quản lý hội thoại nhanh và dễ dàng hơn. (Xem chi tiết)

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply