Lịch sử thay đổi cho phép bạn biết hoạt động của các nhân viên đối với chatbot: nội dung thay đổi là gì, thuộc tính năng nào và thời gian thay đổi nội dung đó là khi nào?

[1] Lọc lịch sử theo tính năng: Bạn chọn “Tất cả tính năng” để lựa chọn lịch sử thay đổi của tính năng bạn muốn xem

[2] Lọc lịch sử thay đổi theo thời gian: Bạn chọn phần Lịch để lựa chọn khoảng thời gian bạn cần xem lịch sử thay đổi.

Lưu ý: Tính năng này chỉ áp dụng với gói Enterprise

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply