[1] Tạo trường thông tin mới: Bạn vào phần Cài đặt > Trường thông tin > Thêm thông tin. Màn hình thiết lập trường thông tin sẽ xuất hiện. Bạn cần hoàn thành các mục sau: Tên trường, Loại dữ liệu, Mô tả (Nếu có). Cuối cùng, bạn bấm “Lưu” là đã tạo xong một trường thông tin mới.

[2] Sửa/Ẩn trường thông tin: Bạn chọn nút Chỉnh sửa hoặc Ẩn tại trường thông tin bạn muốn chỉnh sửa/ẩn trường thông tin.

Trường thông tin sẽ được sử dụng tại tính năng Quản lý hội thoại, giúp em lưu chứ các thông tin của khách hàng tại đây.

Ngoài ra, bạn có thể thêm trường thông tin ngay tại cuộc hội thoại với khách hàng bằng cách lựa chọn biểu tượng thêm trường thông tin “+”.

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply