Thêm thẻ khách hàng mới:  Bạn bấm nút “Thêm thẻ khách hàng”

Sửa/Xóa thẻ Khách hàng: Bạn trỏ chuột vào thẻ đã tạo để chỉnh sửa và xóa thẻ hiện có

Thẻ khách hàng: Bạn có thể thêm mới các thẻ khách hàng để phân loại khách hàng theo các tiêu chí khác nhau khi chọn “Thêm thẻ khách hàng mới”. Hoặc loại bỏ thẻ khách hàng không phù hợp bằng cách click vào vào thẻ khách hàng đó và chọn nút “Xóa”

Thẻ hội thoại: Bạn có thể gắn thẻ để phân loại các hành động của khách hàng. Để thêm thẻ hội thoại, bạn chọn “Thêm thẻ mới”. Để xóa thẻ khách hàng bạn click vào thẻ cần xóa và chọn “Xóa”

Bạn có thể sử dụng các thẻ này để phân loại khách hàng trong quá trình giao tiếp với họ.

Ngoài ra, bạn có thể thêm trực tiếp thẻ khách hàng và thẻ hội thoại ngay tại cuộc hội thoại với khách hàng

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply