Tính năng này cho phép bạn quản lý vai trò của từng nhân viên trên Chatbot, phân cho họ từng quyền cụ thể trong chatbot.

[1] Thêm vai trò mới: Bạn chọn nút “Thêm vai trò” để tạo thêm một vai trò mới cho trang. Sau đó, bạn cập nhật các thông tin: Tên vai trò, Mô tả và Chọn các quyền sử dụng. Cuối cùng, bạn bấm “Lưu” để lưu vai trò mới này.

[2] Sửa/Xóa vai trò hiện tại: Bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa những vai trò được tạo từ Chatbot NovaonX. Bạn chọn nút “Cập nhật” hoặc “biểu tượng xóa” để chỉnh sửa hoặc xóa vai trò.

Lưu ý: Tính năng này chỉ được sử dụng với gói Enterprise

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply