Tính năng quản lý bài viết cho phép bạn xem, cài đặt được tất cả những bài viết trên fanpage của bạn.

Lưu ý: Khi bạn bắt đầu dùng gói trả phí, NovaonX sẽ đồng bộ 100 bài viết cũ (mỗi bài viết đồng bộ 1000 bình luận) từ fanpage của bạn 

Đối với mỗi bài viết cũ, bạn có thể chỉnh sửa những cài đặt sau:

Nhận tương tác: Cho phép tất cả những hành động: like, bình luận,… ở mỗi bài viết trên fanpage được đồng bộ về chatbot

Tự động thích bình luận: Cho phép Chatbot có/không tự động thích khi có bình luận trên một bài viết cụ thể.

Ẩn bình luận: Cho phép ẩn tất cả bình luận/ẩn bình luận có số điện thoại/không ẩn bình luận đối với 1 bài viết cụ thể. 

Chú ý: đối với những bài viết cũ, khi bạn thiết lập tự động thích và ẩn bình luận, tính năng này sẽ có hiệu lực đối với những bình luận sau khi bạn đã cài đặt xong, không áp dụng với những bình luận trước đó.

Đối với những bài viết mới, bạn có thể chỉnh sửa tự động thích, ẩn bình luận cho tất cả các bài viết

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply