Bạn có thể chọn một trong 2 cách chia tương tác (hội thoại) như sau:

[1] Chia theo hội thoại mới cho nhân viên online. Tuy nhiên, để chia tự động được theo cách này, bạn cần đảm bảo các nhân viên của bạn cũng đăng nhập vào Chatbot

[2] Chia theo điều kiện

 Lưu ý: Để tính năng hoạt động được, tại phần “Trạng thái kích hoạt” bạn bật nút ON

 

*  Chia theo điều kiện: Bạn có thể lựa chọn 1 trong 3 điều kiện: Theo thẻ khách hàng/Theo tình thành/Theo ngành nghề

Sau đó bạn lựa chọn nhân viên sẽ tương tác với khách hàng được gắn thẻ khách hàng tương ứng bằng cách bấm “Chọn nhân viên”.

Bạn làm tương tự với 2 điều kiện còn lại.

Lưu ý: Tính năng này chỉ áp dụng với gói Enterprise

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply