Các thông tin về tài khoản của bạn bao gồm: Tên, số điện thoại, email, địa chỉ (nếu có) sẽ được lưu trữ tại phần “Cài đặt tài khoản”

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply