Tính năng mới cập nhật ở phiên bản 3.3

Tính năng mới cập nhật ở phiên bản 3.3

a.   Quản lý vai trò Với tính năng này, quản trị viên có thể phân chia quyền sử dụng các tính năng chăm sóc khách hàng của Chatbot cho nhân viên. Đối với mỗi vai trò, Quản trị viên có … Continued
Tính năng mới cập nhật ở phiên bản 3.4

Tính năng mới cập nhật ở phiên bản 3.4

   a.   Tính năng “Đang soạn thảo” – Typing Tính năng này giúp tăng sự linh hoạt, tính tương tác của Chatbot với khách hàng, giúp Chatbot thật hơn. Để thiết lập tính năng Typing: Bước 1:  Tại màn hình … Continued
Tính năng mới cập nhật ở phiên bản 3.1

Tính năng mới cập nhật ở phiên bản 3.1

Những nội dung được cập nhật tại phiên bản 3.1. của NovaonX Chatbot bao gồm: Cập nhật bảng giá mới Cải thiện phần nhập liệu Cập nhật tên tính năng “Quản lý tương tác” thành “Quản lý hội thoại” Đối … Continued