Trong version 3.0.2 Landingpage sẽ được update những tính năng chính sau đây:

  1. Nút thu Lead

Nút thu Lead cho phép bạn dễ dàng tạo các nút như Chat với messenger, Form liên hệ, Nút gọi để giúp bạn thu thập thông tin từ khách hàng

Bước 1: Chọn “Nút thu Lead” trên thanh Header


Bước 2: Tiến hành cài đặt “Nút thu Lead

“Nút thu Lead” cho phép bạn cài đặt những thông tin như sau

  • Cài đặt các thuộc tính của nút chính như màu sắc, font chữ, thông điệp,….(Bật on để bắt đầu tiến hành cài đặt)

  • Chat với Messenger (Bật on để bắt đầu tiến hành cài đặt)

[1] Nội dung thông điệp hiển thị

[2] Kết nối với Messenger để link tới fanpage của bạn (Lưu ý bạn phải có quyền Quản trị viên trên fanpage để thực hiện thao tác này

  • Form liên hệ (Bật on để bắt đầu tiến hành cài đặt)

[1] Nội dung thông điệp hiển thị

[2] Tiêu đề form

[3] Tick chọn các trường muốn xuất hiện trong Form

[4] Tên nút bấm

  • Nút gọi
  • (Bật on để bắt đầu tiến hành cài đặt)

2  Xuất bản với Sub domain miễn phí của novaonx.net

Với bản cập nhập mới lần này NovaonX Landingpage sẽ cung cấp cho bạn một Sub domain miễn phí dưới Domain của novaonx.net. Bạn vẫn có thể trỏ tên miền nếu không muốn sử dụng Sub domain của NovaonX

 

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply