Hiện tại, với tính năng kịch bản chăm sóc, hệ thống đang không giới hạn số tin nhắn mà bạn có thể tạo trong 1 kịch bản

Was this article helpful to you?

linh

Leave a Reply