• Hệ thống NovaonX Chatbot cho phép bạn thiết lập nhiều câu trả lời cho mỗi chủ đề ở phần thiết lập trả lời bình luận.
  • Mỗi câu trả lời này có thể được gắn với một, một vài hoặc tất cả bài viết trên trang.
  • Những bài viết không được gắn bởi bất kì câu trả lời nào thì sẽ không được trả lời khi có người bình luận.

Was this article helpful to you?

linh

Leave a Reply