Nếu bạn có nhiều nhân viên trực trang, nhân viên của bạn có thể sử dụng Chatbot khi:

  • Bạn đã add những nhân viên đó vào quyền Quản trị viên trên fanpage của bạn.
  • Sau đó, nhân viên sử dụng Chatbot bằng cách truy cập vào website và đăng ký bằng tài khoản facebook.

Was this article helpful to you?

linh

Leave a Reply