• Những khách hàng có thể nhận được tin nhắn hàng loạt có nút bấm và ảnh là những khách hàng có nhắn tin với trang của bạn từ khi bạn đăng ký kích hoạt hệ thống chatbot
  • Lưu ý: những khách hàng khác vẫn sử dụng được nút bấm

Was this article helpful to you?

linh

Leave a Reply