• Trước hết, bạn cần có sẵn một tệp danh sách khách hàng có số điện thoại.
  • Sau đó, khi “Tạo chiến dịch mới”, bạn có thể tải lên tệp trong phần “Tải lên một tệp số điện thoại” tại ô “Chọn đối tượng”.

 

Was this article helpful to you?

linh

Leave a Reply