Một Landingpage tốt được hiểu là một Landingpage thu hút người dùng, mang lại tỉ lệ chuyển đổi cao. Để làm được điều này, Landingpage cần phải có những nội dung cơ bản sau:

  • Có tiêu đề chính ngắn gọn
  • Tiêu đề phụ giải thích được rõ ý cho tiêu đề chính
  • Hình ảnh/video thu hút
  • Giải thích cơ bản về sản phẩm của bạn đang trình bày trên Landingpage
  • Nút kêu gọi hành động: điều hướng, khơi gợi nhu cầu ở khách hàng
  • Màu sắc: Cần tạo màu sắc tương phản, thu hút
  • Có form đăng ký thông tin
  • Sắp xếp lại giao diện mobile phù hợp

Was this article helpful to you?

linh

Leave a Reply