Click vào thêm tên miền của bạn/chỉnh sửa tên miền khi xuất bản để trỏ Landingpage về tên miền riêng.

Landingpage có thể được sử dụng dưới các dạng đường dẫn sau, ví dụ:

Tên miền chính: novaonx.com

Tên miền phụ: landingpage.novaonx.com (tên miền phụ có thể tạo không giới hạn và miễn phí đi kèm với tên miền chính)

Các bước trỏ tên miền cho Landingpage:

Bước 1: Truy cập trang quản trị tên miền (với tài khoản đăng nhập được cung cấp bởi các bên mà bạn mua tên miền)

Ví dụ:

P.A Việt Nam: https://access.pavietnam.vn/login.php

Mắt Bão: https://id.matbao.net/login.aspx?ReturnUrl=%2f

Nhân Hòa: http://zonedns.vn/

Bước 2: Tìm phần Quản lý/Cấu hình DNS

Chọn tên miền bạn muốn cài đặt. Sau đó tạo một bản ghi (record) mới và điền các giá trị như sau:

  • Nếu bạn muốn sử dụng tên miền chính:

Host record: www

Type (Loại): CNAME

Value (Giá trị): dns.novaonx.com

Đồng thời cần tạo thêm một bản ghi nữa và điền các giá trị như sau:

Host record: @

Type (Loại): A

Value (Giá trị): 128.199.229.81

Ý nghĩa của bản ghi này là để người dùng có thể đánh tên miền của bạn mà không cần thêm www.

  • Nếu bạn muốn sử dụng tên miền phụ:

Giả sử tên miền chính của bạn là tenmienchinh.com, thì tên miền phụ sẽ có dạng khuyenmai.tenmienchinh.com

Bạn cần tạo tên miền phụ và trỏ như sau:

Host record: khuyenmai

Type (Loại): CNAME

Value (Giá trị): dns.novaonx.com

Với tên miền phụ, không cần trỏ REDIRECT.

Was this article helpful to you?

linh

Leave a Reply