• Mục đích: Tăng tỉ lệ chuyển đổi trên trang bằng cách ghim số điện thoại hoặc ghim nút bấm “đăng ký ngay” trên Landingpage, khi kéo trang phần tử được ghim luôn hiển thị trên màn hình khách hàng nhìn thấy.
  • Để sử dụng tính năng này, cần thực hiện các bước:

Bước 1: Trên thanh Header, click vào nút “Công cụ” -> “Sticky”

Bước 2: Trên màn hình chính để chỉnh sửa hiện 2 khung có đường nét đứt.

  • khung trên đầu: xuất bản ra những phần tử sẽ được ghim ở đầu trang
  • khung dưới cuối: các phần tử được ghim khi xuất bản ra sẽ hiển thị ở cuối trang.

Ở bên trong 2 khung có chữ có nội dung “kéo các phần tử bạn cần ghim vào đây”

Bước 3: Chọn phần tử muốn ghim và kéo phần tử đó vào khung nét đứt.

Bước 4: Muốn đóng màn hình ghim phần tử, click lại vào nút “Ghim phần tử” trên thanh Header

Was this article helpful to you?

linh

Leave a Reply