Landing analytics: là các chỉ số để giúp đánh giá độ hiệu quả của 1 Landingpage, gồm các chỉ số:

  • Visitor (số lượt khách truy cập): Tính tổng số lượt khách truy cập vào trang của bạn trong 1 khoảng thời gian được chọn
  • Conversion (Chuyển đổi): Là số khách hàng để lại thông tin trên trang Landingpage bằng số leads thu được trên trang.
  • Conversion rate (CVR – tỉ lệ chuyển đổi): Được tính theo công thức CVR=Coversion/Visitor.
  • Time on site (thời gian truy cập trên trang Landingpage):Thời gian truy cập trung bình của khách hàng/phiên truy cập trên trang của bạn, được tính trung binh thời gian từ lúc khách hàng vào trang tới khi thoát trang.

Was this article helpful to you?

lan

Leave a Reply