• Vai trò của hiệu ứng động: Nhắm tăng mục đích tạo ra chuyển động cho các phần tử khi hiển thị trên màn hình, nhằm thu hút sự chú ý và gia tăng tỉ lệ chuyển đổi.
  • Cơ chế hoạt động: mỗi khi khách hàng di chuyển chuột tới các đoạn mẫu có chứa phần tử được cài đặt hiệu ứng động, các phần tử đó sẽ được hiển thị.
  • Cách cài đặt: Mỗi khi thêm bất kỳ phần tử nào, trong phần cài đặt của các phần tử đều có xuất hiện mục cài đặt hiệu ứng động

Hệ thống cho phép lựa chọn tính chất của hiệu ứng: Hiệu ứng khi đứng yên (cài đặt với các phần tử có vị trí cố định, được hiển thị liên tục) và hiệu ứng chạy ra (chỉ hiển thị 1 lần trong mỗi lần truy cập trang khi khách hàng di chuyển chuột đến các đoạn mẫu chứa phần tử đó). Các kiểu hiệu ứng tương tự như các hiệu ứng trong powerpoint.

Was this article helpful to you?

linh

Leave a Reply