Một tài khoản nên gắn 1 mã facebookpixel, google analytics, google tag manager vì theo quy định của google, 1 trang nên chỉ gắn 1 mã, nhưng nếu muốn gắn nhiều hơn 1 mã vẫn có thể được

Was this article helpful to you?

linh

Leave a Reply