NovaonX Landingpage miễn phí sử dụng Landingpage trong 15 ngày và không giới hạn số lượng Landingpage được tạo.

Sau 15 ngày tài khoản sẽ bị khóa, bạn sẽ không thể sử dụng Landingpage đó với tên miền riêng. Các Landingpage đã tạo chỉ xem được, không chỉnh sửa được trên hệ thống.

Was this article helpful to you?

linh

Leave a Reply