Mỗi Landingpage có từ 5 – 7 đoạn mẫu là phù hợp nhất sẽ đầy đủ thông tin và ngắn gọn, bao gồm các đoạn: Giới thiệu, đặc điểm nổi bật của sản phẩm/dịch vụ, nội dung chi tiết sản phẩm/dịch vụ, lợi ích khi sử dụng sản phẩm/dịch vụ, ý kiến khách hàng, biểu mẫu và giá, footer.

Was this article helpful to you?

linh

Leave a Reply