Với mỗi chiến dịch nhắn tin hàng loạt mà bạn thực hiện, hệ thống NovaonX Chatbot cho phép theo dõi những thông tin chiến dịch như sau:

  • Đã gửi: Số khách hàng mà hệ thống đã gửi đi tin nhắn hàng loạt
  • Gửi thành công: Số khách hàng đã nhận được tin nhắn hàng loạt từ hệ thống
  • Đã đọc: Số khách hàng đã đọc tin nhắn
  • Đã phản hồi: số khách hàng đã trả lời tin nhắn hàng loạt
  • Ngoài ra, hệ thống còn chi tiết hóa các số liệu thống kê này dưới dạng phần trăm và liệt kê danh sách khách hàng đã gửi/gửi thành công/đã đọc/đã phản hồi để bạn theo dõi.

Was this article helpful to you?

lan

Leave a Reply