Để thiết lập cho các hội thoại chưa đọc được đẩy lên đầu danh sách hội thoại, bạn thiết lập theo các thao tác sau.

Bước 1: Click vào Cài đặt” 

Bước 2: Chọn “Cài đặt chúng”

Bước 3: Điều chỉnh Bật/Tắt cho phép cài đặt Hiển thị tương tác chưa đọc lên đầu danh sách trong phần quản lý hội thoại.

Was this article helpful to you?

lan

Leave a Reply