Tính năng thẻ hội thoại trong Quản lý tương tác cho phép đánh dấu, phân loại hội thoại/khách hàng. Từ đó hỗ trợ bạn có thể lọc hội thoại/khách hàng một cách nhanh chóng. Có thể thực hiện quản lý, thêm 1 thẻ hội thoại bằng những cách sau:

Cách 1: Click thêm thẻ ngay tại khung nhập liệu của hội thoại (tối đa 10 thẻ, không được chọn màu thẻ)

Cách 2: Vào cấu hình tương tác, chọn cấu hình thẻ => thêm thẻ tại ô thẻ hội thoại (tối đa 10 thẻ, được chọn màu, sửa tên thẻ, xóa thẻ)

Was this article helpful to you?

lan

Leave a Reply